Belangrijkste wijzigingen in het verkeersrecht sedert 1 januari 2015

Sedert 1 januari 2015 werden een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in het verkeersrecht. Hierna volgt een overzicht:

Vanaf 01.01.2015 wordt de alcohollimiet voor zowel professionele bestuurders als bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer gebracht op 0,2 promille. 
Professionele bestuurders worden gedefinieerd als alle bestuurder van een voertuig waarvoor een rijbewijs categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is. 
Onder bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer wordt begrepen zij die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie dan voormeld, maar waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders van bovenstaande categorieën. Het betreft o.a. taxi-chauffeurs en ziekenwagen. 
Aan bestuurders waarbij een resultaat wordt gemeten tussen 0,2 en 0,5 promille wordt een stuurverbod van 2 uur opgelegd. Dit stuurverbod geldt voor alle voertuigen, dus ook voor gewone personenwagens.

Ook inzake het rijverbod werden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. 
Vanaf 01.01.2015 zal het niet meer mogelijk zijn om een weekendrijverbod te vragen wanneer een alcoholslot of (medische / psychologische / …) proeven worden opgelegd. 
Evenmin een beperking van het rijverbod tot een bepaalde rijbewijscategorie zal in dezelfde gevallen nog mogelijk zijn. E.e.a. heeft belangrijke gevolgen voor bijvoorbeeld professionele vrachtwagenbestuurders wanneer het rijverbod niet meer kan worden beperkt tot het rijbewijs B. Bij een effectief rijverbod zal men in zulke gevallen ook niet meer met de vrachtwagen mogen rijden.

De straffen in geval van herhaling, d.i. een nieuwe veroordeling binnen een bepaalde termijn (meestal 3 jaar) na een reeds in kracht van gewijsde gegane veroordeling voor dezelfde of àndere feiten, worden verzwaard. 
Indien een aantal specifieke overtredingen opnieuw worden begaan – waaronder overtredingen van de vierde graad, snelheid met verplicht rijverbod, overtredingen op het (voorlopig rijbewijs), vluchtmisdrijf, sturen spijts verval, drugs in het verkeer – binnen de 3 jaar na een veroordeling van een van deze feiten wordt een minimaal rijverbod opgelegd van 3 maanden. Ingeval twee van deze overtredingen opnieuw worden begaan, wordt het rijverbod opgetrokken tot minimaal 6 maanden. Indien 3 of meer van deze overtredingen opnieuw worden begaan, bedraagt het minimale rijverbod zelfs 9 maanden.

Tenslotte worden de mogelijkheden voor politiediensten om tot onmiddellijke inning bij alcoholintoxicatie over te gaan verder uitgebreid. 
Zo wordt de onmiddellijke inning vanaf 01.01.2015 verplicht bij alcoholintoxicatie van 0,09 – 0,22 mg/l indien geen schade aan derden werd toegebracht. 
De tarieven voor onmiddellijke inning worden opgetrokken en bedragen voortaan:

  • 0,09 – 0,22 mg/l: 100,- EUR
  • 0,22 – 0,35 mg/l: 170,- EUR
  • 0,35 – 0,44 mg/l: 400,- EUR
  • 0,44 – 0,50 mg/l: 550,- EUR
  • voor personen zonder vast verblijf: 0,50 – 0,65 mg/l : 1.200,- EUR
  • voor personen zonder vast verblijf: + 0,65 mg/l: consignatie 1.200,- EUR