Arbeid bij zomerse temperaturen

De laatste dagen kunnen we genieten van echt zomerweer met uiterst warme temperaturen. Maar wat betekent dit voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst?

Een werknemer kan alvast niet zelf beslissen om niet naar het werk te gaan omdat het te warm zou zijn. Zelfs bij (extreem) warm weer dient de arbeidsovereenkomst te worden uitgevoerd zoals overeengekomen.

De wetgeving voorziet echter dat de werkgever verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn werknemers bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dan ook dat de werkgever erop moet toezien dat de werknemers hun arbeidsovereenkomst in de beste omstandigheden kunnen uitoefenen, ook bij dit warme weer.

Maar wanneer spreken we van warme temperaturen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomt? Hoe wordt dit gemeten? Een gewone thermometer volstaat alvast niet. Het is de arbeidsgeneesheer die de temperatuur op de werkvloer komt meten met een vochtige globethermometer. Dit toestel houdt immers rekening met de temperatuur, de luchtsnelheid en de luchtvochtigheid. Op basis van al die factoren wordt beslist of de werkgever maatregelen moet treffen op de werkvloer.

Bovendien worden er ook meerdere waarden gehanteerd afhankelijk van de aard van het werk. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen o.a. licht of zeer licht werk enerzijds en zeer zwaar werk anderzijds.

Indien de maximumtemperaturen worden overschreden, moet de werkgever een aantal maatregelen nemen zoals het voorzien van individuele of collectieve beschermingsmiddelen voor de werknemers die blootgesteld worden aan rechtstreekse zonnestraling of het verstrekken van aangepaste frisdranken en het installeren van kunstmatige verluchting.
Bij aanhoudende overschrijding dient men over te gaan tot een regime waarbij meerdere rustpauzes worden ingebouwd. De werkgever kan ook beslissen, in overleg met de werknemers, om het uurrooster aan te passen.

Tot slot willen wij erop wijzen dat de kledij van de werknemer steeds in overeenstemming moet zijn met de bepalingen hierover in het arbeidsreglement (voor zover dit voorzien is in het arbeidsreglement). In de praktijk stellen wij vast dat er in de zomermaanden weleens klachten worden geformuleerd met betrekking tot de kledij van werknemers. Daarom is het nuttig om hier aandacht aan te besteden in het arbeidsreglement.