Lichte snelheidsovertredingen voortaan gesanctioneerd via een GAS boete

Vanaf 1 februari 2021 kunnen gemeentebesturen voortaan GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 of 50. Dit besliste het Vlaamse parlement door op 7 oktober 2020 hierover een decreet goed te keuren.

Elk lokaal bestuur heeft nu dus zelf de keuze om GAS-boetes al dan niet toe te passen op lichte snelheidsovertredingen. Het is echter geen verplichting. Dit houdt in dat indien een lokaal bestuur niet kiest voor deze afhandeling, deze overtredingen verder strafrechtelijk zullen worden afgehandeld.

Over welke snelheidsovertredingen gaat het nu concreet ?

GAS-boetes kunnen enkel opgelegd worden voor snelheidsovertredingen waarbij de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 km/u is overschreden (na correctie met tolerantiemarge van 6 km/u).

Het gaat dan over snelheidsovertredingen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur en dit op zowel gemeentewegen als gewestwegen.

Wat zijn de overige voorwaarden:

  • Het moet gaat om snelheidsovertredingen die vastgesteld worden met automatisch werkende en door de lokale overheden gefinancierde toestellen.
  • De snelheidsovertredingen moeten begaan zijn door een meerderjarige natuurlijke persoon of door rechtspersonen.
  • Naast de snelheidsovertreding mag er geen andere overtreding begaan zijn.

Wat is de procedure?

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de sanctionerende ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.

Door het decreet ontstaat een nieuwe GAS-procedure (naast de vier bestaande GAS-procedures – de gewone GAS-boetes, gemengde inbreuken, foutparkeren en LEZ). Deze nieuwe regeling wordt de GAS 5 genoemd.

De ambtenaar die de boete uitschrijft, kan de hoogte van de boete niet zelf bepalen. Deze moet immers dezelfde zijn als de strafrechtelijke boetes die de Wegverkeerswet bepaalt naargelang de zwaarte van de overtreding.