Politierechtbank: alleen gecorrigeerde snelheid telt

Op 04 april 2017 werd door het Hof van Cassatie een arrest geveld dat interessante gevolgen heeft voor de praktijk, meer bepaald voor wat het verkeersrecht betreft.

Inhoudelijk komt het erop neer dat het Hof van Cassatie duidelijk stelt dat de Rechter bij een snelheidsovertreding enkel rekening mag houden met de gecorrigeerde snelheid.

Immers, snelheidsovertredingen die werden vastgesteld door een geijkt meettoestel bevatten een technische foutmarge.

Ingevolge de wettelijke bepalingen bedraagt deze foutmarge:

  • 20% voor snelheden < 30 km/u;
  • 6km/u voor snelheden van 30 km/u tot 100 km/h;
  • 6% voor snelheden > 100 km/u.

Dit betekent dat de door het toestel vastgestelde snelheid met bovenvermelde foutmarges moet worden verminderd om de effectieve snelheid te weten op basis waarvan kan worden gesanctioneerd door de Rechter.

In het verleden weigerden enkele Rechters deze correcties toe te passen en sanctioneerden zij de betrokkene op basis van de door het meettoestel vastgestelde snelheid.

Ingevolge voormeld Cassatiearrest zou dit nu verleden tijd moeten zijn en zouden voortaan alle Rechters enkel rekening mogen houden met de gecorrigeerde snelheid.